Stadgar

Stadgar för Insamlingsstiftelsen Svenska Musikfonden Denna Stiftelse är grundad den 26 september 2020 genom stiftelseförordnande av David Stenmarck

§1 Stiftelsens namn

Stiftelsens namn är Insamlingsstiftelsen Svenska Musikfonden (”Stiftelsen”).

§2 Säte

Stiftelsen har sitt säte i Nacka.

§3 Stiftelsens ändamål

Stiftelsen har det huvudsakliga allmännyttiga ändamålet att, med stöd av insamlade medel, stötta, främja och utveckla svenskt musikliv. Stiftelsens ändamål kan tillgodoses med egen verksamhet eller genom stöd till eller samarbeten med intressenter som verkar för att främja nämnda ändamål.

§4 Verksamhet

Stiftelsen skall bedriva sin verksamhet med medel som erhålles genom gåvor, bidrag eller på annat sätt. Dessa medel jämte avkastningen på dem skall, sedan uppkommande administrationskostnader täckts och skälig andel fonderats, användas för Stiftelsens ändamål.

Stiftelsen äger också rätt att genom andra åtgärder än nu nämnda förverkliga sitt ändamål.

§5 Stiftelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Nacka.

§6 Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av minst tre och högst tio ledamöter. Av styrelsens ledamöter utses två av stiftaren och, efter hans frånfälle ska ett av stiftarens barn träda i stiftarens ställe beträffande rätten att utse två styrelseledamöter. Om någon av ovanstående avsäger sig rätten att utse styrelseledamot eller inte utövar sin rätt att utse styrelseledamot inom trettio (30) dagar utser Stiftelsens styrelse ej utsedda ledamöter.

Styrelsen utser inom sig en ledamot att vara ordförande, dock att så länge stiftaren önskar ska han vara ledamot och även styrelseordförande. Ordföranden utses på tre år. Annan ledamot utses på ett år. Avgående styrelseledamot må återväljas.

§7 Styrelsens ansvar

Styrelsen svarar för Stiftelsens organisation och förvaltning av Stiftelsens angelägenheter. Styrelsen skall tillse att organisationen beträffande bokföring och medelsförvaltning även innefattar tillfredsställande kontroll. Styrelsen skall också tillse att Stiftelsens administrationskostnader hålles på en rimlig nivå. Styrelsen får tillsätta kommittéer för särskilda uppgifter.

§8 Styrelsesammanträden

Ordföranden skall tillse att styrelsesammanträde hålls när det behövs. Härutöver skall styrelsen sammankallas på begäran av styrelseledamot. Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll som undertecknas av ordföranden och den ledamot som styrelsen därtill utser. Styrelseledamot har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

§9 Beslut

Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

§ 10 Tecknar styrelsen

Styrelsen företräder Stiftelsen och tecknar dess firma. Styrelsen kan bemyndiga en eller flera styrelseledamöter eller annan att företräda Stiftelsen och teckna dess firma.

§ 11 Räkenskapsår

Stiftelsens räkenskapsår skall vara första september till trettioförsta augusti. För varje räkenskapsår skall styrelsen avge årsredovisning, bestående av förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.

§ 12 Revisor

Styrelsens förvaltning skall granskas av en auktoriserad revisor, som årligen skall avge berättelse över sin granskning. Revisorn och eventuell suppleant för denne utses årligen av styrelsen.

§ 13 Tillsyn

Stiftelsen skall stå under tillsyn av länsstyrelsen i Stockholm enligt reglerna i stiftelselagen.

§ 14 Ändring av stadgarna

Beslut om ändring, upphävande eller åsidosättande av dessa stadgar är inte giltigt med mindre beslutet fattats på två på varandra följande styrelsesammanträden med mellankommande val enligt § 6. För sådant beslut gäller i övrigt reglerna i 6 kap. stiftelselagen (1994:1220). Ändring, upphävande eller åsidosättande av § 3, § 13 eller § 14 får inte göras.

§ 15 Upplösning

Om stiftelsen av någon anledning skulle upphöra, skall Stiftelsen skulder betalas och därefter ska resterande tillgångar utdelas i enlighet med ändamålet.