BIDRAG / STIPENDIUM

Svenska Musikfonden har det huvudsakliga allmännyttiga ändamålet att, med stöd av insamlade medel, stötta, främja och utveckla svenskt musikliv. Stiftelsens ändamål kan tillgodoses med egen verksamhet eller genom stöd till eller samarbeten med intressenter som verkar för att främja nämnda ändamål.

Ansök om Covid-19 bidrag

Svenska Musikfonden har nu öppnat ansökningarna för Covid-19 bidrag. Detta är ett tillfälligt bidrag man kan söka pga den svåra situationen som många i musiknäringen befinner sig i.

Vem kan söka?

Den som söker ska vara verksam inom svenskt musikliv och i någon form lidit ekonomisk skada under Covid-19 perioden.

Till exempel: Frilansande musiker, Artister, Scenarbetare, Specialister, Fåmansbolag inom musiknäringen.

Vilka bedömer din ansökan

Det gör en referensgrupp bestående av ämnesexperter med stor kunskap om musik och musiknäringens villkor och förutsättningar.

Arbetsgruppen kommer bestå av 3-5 ledamöter och utses av stiftelsens styrelse.

Vad lämnas stöd för?

Covid-stödet lämnas för intäktsbortfall som uppkommit till följd av att evenemanget har ställts in eller merkostnader som uppkommit till följd av att evenemanget har skjutits upp. Stöd får inte omfatta ersättning för utebliven vinst. Stödet prioriterar dem som inte fått stöd tidigare.

Hur bedöms din ansökan?

Ansökningarna bedöms utifrån de regler som är uppsatta av Svenska Musikfondens styrelse.

Vi beaktar särskilt den ekonomiska situationen för dem som söker. Vi strävar också så långt det är möjligt efter mångfald och spridning när det gäller musikaliska former, ålder, kön och geografi.

Ansökan

Fyll i detta formulär för din ansökan. I filen står hur du går tillväga. Filen tillsammans med de bifogade dokument som krävs mailas till covid19@svenskamusikfonden.org, i ämnesraden skriv ditt namn eller företag. 

Beslut

Beslut om erhållna bidrag tas var 8:e vecka.